schemat hornera

Schemat Hornera

Schemat Hornera to algorytm, służący do szybkiego dzielenia wielomianów. Został on opisany w 1819 roku przez Williama G. Hornera.

Metoda Hornera pozwala na:

  • dzielenie wielomianów przez dwumian (x-a)
  • sprawdzenie czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu
  • obliczenie wartości wielomianu dla pewnego argumentu

Nie można skorzystać ze schematu Hornera, jeśli wielomian przez który dzielimy jest w wyższej potędze, np. x²-2, x³+1. W takiej sytuacji należy skorzystać z tradycyjnej metody dzielenia wielomianów.

Schemat Hornera wykorzystujemy tworząc tabelkę, którą następnie będziemy uzupełniać.

Metoda Hornera- tworzenie tabeli

Aby dobrze zrozumieć, o co chodzi w stosowaniu schematu Hornera, podzielimy wielomian przez dwumian:

( 2x³ – 5x² + 4x – 1) : ( x-1)

Krok 1: budujemy tabelę według pokazanego niżej schematu

Pierwszy wiersz tabeli: wpisujemy wszystkie kolejne współczynniki uporządkowanego wielomianu

Drugi wiersz tabeli: tu będziemy wpisywać wyniki obliczeń

Trzeci wiersz: w lewym, dolnym rogu wpisujemy liczbę, która zeruje dwumian, w przypadku omawianego przykładu jest to liczba 1

            2          -5           4          -1
     działania:    
           1    

 

Krok 2: przepisujemy pierwszy współczynnik bez zmian do dolnego wiersza tabeli

           2          -5           4           -1
     działania:    
           1 x           2   

 

Krok 3: wykonujemy kolejne obliczenia

Otrzymaną w ten sposób liczbę 2, mnożymy przez liczbę 1, która jest liczbą zerującą dwumian. Następnie odejmujemy liczbę 5, czyli współczynnik z tej kolumny tabeli. Wynikiem jest liczba -3, którą przepisujemy do dolnego wiersza tabeli.

             2           -5            4            -1
      działania:     1 x 2 – 5 = -3  
           1 x           2           -3  

 

Krok 4: wykonujemy obliczenia dla kolejnej kolumny tabeli, tak samo jak w kroku 3

Tym razem otrzymaną liczbę -3 mnożymy przez 1, czyli miejsce zerowe dwumianu. Następnie dodajemy liczbę 4, a wynik wpisujemy w dolnym wierszu tabeli.

             2            -5           4            -1
      działania:     1 x 2 – 5 = -3 1 x (-3) + 4 = 1 
          1 x            2            -3            1 

 

Krok 5: wykonujemy obliczenia dla ostatniej kolumny tabeli

Otrzymaną w poprzednim kroku liczbę 1 mnożymy przez liczbę 1, która jest miejscem zerom dwumianu. Następnie odejmujemy liczbę 1, z górnego wiersza tabeli.

             2           -5            4            -1
     działania:    1 x 2 – 5 = -3  1 x (-3) + 4 = 1 1 x 1 – 1 = 0
           1 x            2          -3           1            0

                                

Krok 6: wynik końcowy

Końcowy wynik dzielenia wygląda następująco:

( 2x³ – 5x² + 4x – 1) : ( x-1) = 2x² -3x +1  reszta= 0

Liczby 2, -3, 1 to kolejne wyniki z naszej tabeli. Liczba 0 oznacza, że w dzieleniu nie było reszty.

Ważne!

Wpisując kolejne współczynniki do tabeli, należy pamiętać o wpisaniu liczby 0, jeśli nie ma kolejnej potęgi wielomianu. Ta potęga istnieje, ale z liczbą 0 i w schemacie Hornera ważne jest, aby była ona uwzględniona w tabeli.

Przykład: 

W(x) = 8x4 – 3x² + 2

W(x) = 8x + 0x³ – 3x² + 0x + 2

W tym przykładzie, w pierwszym wierszu tabeli powinny znaleźć się liczby: 8, 0, -3, 0 oraz 2

 

Czym jest notacja wykładnicza?

Notacja wykładnicza, inaczej nazywana postacią wykładniczą, to sposób przedstawienia liczby rzeczywistej, który jest szczególnie przydatny przy zapisywaniu bardzo dużych lub bardzo małych liczb. Stosuje się ją w matematyce, aby zapisać w inny sposób liczby, których zapis w postaci dziesiętnej wymagałby użycia bardzo dużej ilości liczb.

Jak zapisuje się liczby w notacji wykładniczej?

Notacja wykładnicza pomaga przy zapisie bardzo małych (bliskich zeru) i bardzo dużych liczb, których odczytanie mogłoby sprawiać kłopot, a ich zapis byłby bardzo długi. 

Na przykład liczba 4 000 000 000 000

Można zapisać ją inaczej, jako: 4 x 1012

Z kolei liczbę 0, 000 000 000 000 000 000 006, która ma aż 27 miejsc po przecinku, można zapisać krócej jako 6 x 10-27

Jakie są elementy zapisu liczby w postaci wykładniczej?

Postać notacji wykładniczej wygląda następująco: a · 10x

gdzie:

a- to liczba, tzw. mantysa, z przedziału od 1 do 10

x- jest całkowitym wykładnikiem

Kiedy chcemy zapisać liczbę w postaci wykładniczej, przesuwamy przecinek w liczbie w taki sposób, aby najpierw otrzymać liczbę (mantysę) z przedziału od 1 do 10, a następnie 10 do właściwej dla danej liczby potęgi. Jeśli przesuwamy przecinek w prawo wykładnik będzie ujemny, a kiedy przesuwamy przecinek w lewo wykładnik będzie liczbą dodatnią.

Po co stosuje się postać wykładniczą?

Postać wykładniczą w matematyce stosuje się w celu uniknięcia pisania zbyt wielu zer.

Przykład zapisu notacji wykładniczej z dużą liczbą

Spróbujemy zapisać w notacji wykładniczej liczbę 5400

Krok 1:

Wyobraź sobie, że za ostatnią liczbą stoi przecinek (dopiszemy go, aby lepiej przedstawić ten przykład):  5400,

Krok 2:

Teraz przesuwamy przecinek w lewą stronę, aż otrzymamy liczbę z przedziału od 1 do 10:  5,400

Krok 3:

Przecinek musiał znaleźć się między liczbami 5 i 4, ponieważ tylko w ten sposób powstała liczba z przedziału od 1 do 10, czyli w naszym przykładzie: 5,4

Krok 4:

Teraz zapisujemy drugi czynnik iloczynu, czyli liczbę 10 z odpowiednią potęgą. Będzie to liczba odpowiadająca ilości przesunięć przecinka, czyli w podanym przykładzie: 3

Krok 5:

Zapisujemy liczbę w notacji wykładniczej. Wygląda ona następująco:

5,4 x 10³

Początkowo zapisywanie liczb w notacji wykładniczej może wydawać się trudne, jednak z każdym kolejnym przykładem będzie szło coraz lepiej. 

Przykład zapisu notacji wykładniczej z bardzo małą liczbą

Aby jeszcze lepiej utrwalić sobie temat zapisu liczb w notacji wykładniczej, spróbujemy zapisać liczbę, która ma dużo zer po przecinku.

Krok 1:

Spróbujemy zapisać w notacji wykładniczej liczbę:  0,000 000 45

Krok 2:

Tym razem przesuwamy przecinek w prawą stronę, aż otrzymamy liczbę z przedziału od 1 do 10:  0 000 000 4,5

Krok 3:

Przecinek musiał znaleźć się między liczbami 4 i 5, ponieważ tylko w ten sposób powstała liczba z przedziału od 1 do 10, czyli w naszym przykładzie: 4,5

Krok 4:

Teraz zapisujemy drugi czynnik iloczynu, czyli liczbę 10 z odpowiednią potęgą. Będzie to liczba odpowiadająca ilości przesunięć przecinka, czyli w podanym przykładzie: 7

Krok 5:

Zapisujemy liczbę w notacji wykładniczej. Wygląda ona następująco:

4,5 x 10-7

W tym przykładzie przesuwaliśmy przecinek w prawą stronę, dlatego wykładnik będzie liczbą ujemną.

Schemat Hornera

Schemat Hornera to algorytm, służący do szybkiego dzielenia wielomianów. Został on opisany w 1819 roku przez Williama G. Hornera.

Metoda Hornera pozwala na:

  • dzielenie wielomianów przez dwumian (x-a)
  • sprawdzenie czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu
  • obliczenie wartości wielomianu dla pewnego argumentu

Nie można skorzystać ze schematu Hornera, jeśli wielomian przez który dzielimy jest w wyższej potędze, np. x²-2, x³+1. W takiej sytuacji należy skorzystać z tradycyjnej metody dzielenia wielomianów.

Schemat Hornera wykorzystujemy tworząc tabelkę, którą następnie będziemy uzupełniać.

Metoda Hornera- tworzenie tabeli

Aby dobrze zrozumieć, o co chodzi w stosowaniu schematu Hornera, podzielimy wielomian przez dwumian:

( 2x³ – 5x² + 4x – 1) : ( x-1)

Krok 1: budujemy tabelę według pokazanego niżej schematu

Pierwszy wiersz tabeli: wpisujemy wszystkie kolejne współczynniki uporządkowanego wielomianu

Drugi wiersz tabeli: tu będziemy wpisywać wyniki obliczeń

Trzeci wiersz: w lewym, dolnym rogu wpisujemy liczbę, która zeruje dwumian, w przypadku omawianego przykładu jest to liczba 1

            2          -5           4          -1
     działania:    
           1    

 

Krok 2: przepisujemy pierwszy współczynnik bez zmian do dolnego wiersza tabeli

           2          -5           4           -1
     działania:    
           1 x           2   

 

Krok 3: wykonujemy kolejne obliczenia

Otrzymaną w ten sposób liczbę 2, mnożymy przez liczbę 1, która jest liczbą zerującą dwumian. Następnie odejmujemy liczbę 5, czyli współczynnik z tej kolumny tabeli. Wynikiem jest liczba -3, którą przepisujemy do dolnego wiersza tabeli.

             2           -5            4            -1
      działania:     1 x 2 – 5 = -3  
           1 x           2           -3  

 

Krok 4: wykonujemy obliczenia dla kolejnej kolumny tabeli, tak samo jak w kroku 3

Tym razem otrzymaną liczbę -3 mnożymy przez 1, czyli miejsce zerowe dwumianu. Następnie dodajemy liczbę 4, a wynik wpisujemy w dolnym wierszu tabeli.

             2            -5           4            -1
      działania:     1 x 2 – 5 = -3 1 x (-3) + 4 = 1 
          1 x            2            -3            1 

 

Krok 5: wykonujemy obliczenia dla ostatniej kolumny tabeli

Otrzymaną w poprzednim kroku liczbę 1 mnożymy przez liczbę 1, która jest miejscem zerom dwumianu. Następnie odejmujemy liczbę 1, z górnego wiersza tabeli.

             2           -5            4            -1
     działania:    1 x 2 – 5 = -3  1 x (-3) + 4 = 1 1 x 1 – 1 = 0
           1 x            2          -3           1            0

                                

Krok 6: wynik końcowy

Końcowy wynik dzielenia wygląda następująco:

( 2x³ – 5x² + 4x – 1) : ( x-1) = 2x² -3x +1  reszta= 0

Liczby 2, -3, 1 to kolejne wyniki z naszej tabeli. Liczba 0 oznacza, że w dzieleniu nie było reszty.

Ważne!

Wpisując kolejne współczynniki do tabeli, należy pamiętać o wpisaniu liczby 0, jeśli nie ma kolejnej potęgi wielomianu. Ta potęga istnieje, ale z liczbą 0 i w schemacie Hornera ważne jest, aby była ona uwzględniona w tabeli.

Przykład: 

W(x) = 8x4 – 3x² + 2

W(x) = 8x + 0x³ – 3x² + 0x + 2

W tym przykładzie, w pierwszym wierszu tabeli powinny znaleźć się liczby: 8, 0, -3, 0 oraz 2

 

Czym jest notacja wykładnicza?

Notacja wykładnicza, inaczej nazywana postacią wykładniczą, to sposób przedstawienia liczby rzeczywistej, który jest szczególnie przydatny przy zapisywaniu bardzo dużych lub bardzo małych liczb. Stosuje się ją w matematyce, aby zapisać w inny sposób liczby, których zapis w postaci dziesiętnej wymagałby użycia bardzo dużej ilości liczb.

Jak zapisuje się liczby w notacji wykładniczej?

Notacja wykładnicza pomaga przy zapisie bardzo małych (bliskich zeru) i bardzo dużych liczb, których odczytanie mogłoby sprawiać kłopot, a ich zapis byłby bardzo długi. 

Na przykład liczba 4 000 000 000 000

Można zapisać ją inaczej, jako: 4 x 1012

Z kolei liczbę 0, 000 000 000 000 000 000 006, która ma aż 27 miejsc po przecinku, można zapisać krócej jako 6 x 10-27

Jakie są elementy zapisu liczby w postaci wykładniczej?

Postać notacji wykładniczej wygląda następująco: a · 10x

gdzie:

a- to liczba, tzw. mantysa, z przedziału od 1 do 10

x- jest całkowitym wykładnikiem

Kiedy chcemy zapisać liczbę w postaci wykładniczej, przesuwamy przecinek w liczbie w taki sposób, aby najpierw otrzymać liczbę (mantysę) z przedziału od 1 do 10, a następnie 10 do właściwej dla danej liczby potęgi. Jeśli przesuwamy przecinek w prawo wykładnik będzie ujemny, a kiedy przesuwamy przecinek w lewo wykładnik będzie liczbą dodatnią.

Po co stosuje się postać wykładniczą?

Postać wykładniczą w matematyce stosuje się w celu uniknięcia pisania zbyt wielu zer.

Przykład zapisu notacji wykładniczej z dużą liczbą

Spróbujemy zapisać w notacji wykładniczej liczbę 5400

Krok 1:

Wyobraź sobie, że za ostatnią liczbą stoi przecinek (dopiszemy go, aby lepiej przedstawić ten przykład):  5400,

Krok 2:

Teraz przesuwamy przecinek w lewą stronę, aż otrzymamy liczbę z przedziału od 1 do 10:  5,400

Krok 3:

Przecinek musiał znaleźć się między liczbami 5 i 4, ponieważ tylko w ten sposób powstała liczba z przedziału od 1 do 10, czyli w naszym przykładzie: 5,4

Krok 4:

Teraz zapisujemy drugi czynnik iloczynu, czyli liczbę 10 z odpowiednią potęgą. Będzie to liczba odpowiadająca ilości przesunięć przecinka, czyli w podanym przykładzie: 3

Krok 5:

Zapisujemy liczbę w notacji wykładniczej. Wygląda ona następująco:

5,4 x 10³

Początkowo zapisywanie liczb w notacji wykładniczej może wydawać się trudne, jednak z każdym kolejnym przykładem będzie szło coraz lepiej. 

Przykład zapisu notacji wykładniczej z bardzo małą liczbą

Aby jeszcze lepiej utrwalić sobie temat zapisu liczb w notacji wykładniczej, spróbujemy zapisać liczbę, która ma dużo zer po przecinku.

Krok 1:

Spróbujemy zapisać w notacji wykładniczej liczbę:  0,000 000 45

Krok 2:

Tym razem przesuwamy przecinek w prawą stronę, aż otrzymamy liczbę z przedziału od 1 do 10:  0 000 000 4,5

Krok 3:

Przecinek musiał znaleźć się między liczbami 4 i 5, ponieważ tylko w ten sposób powstała liczba z przedziału od 1 do 10, czyli w naszym przykładzie: 4,5

Krok 4:

Teraz zapisujemy drugi czynnik iloczynu, czyli liczbę 10 z odpowiednią potęgą. Będzie to liczba odpowiadająca ilości przesunięć przecinka, czyli w podanym przykładzie: 7

Krok 5:

Zapisujemy liczbę w notacji wykładniczej. Wygląda ona następująco:

4,5 x 10-7

W tym przykładzie przesuwaliśmy przecinek w prawą stronę, dlatego wykładnik będzie liczbą ujemną.

Zostaw komentarz